Yleiset toimitusehdot

General conditions in English, please press here > 

Näitä toimitusehtoja sovelletaan osana Seikkailu Oy:n (”Seikkailu”) ja tilaaja­yrityksen (”Tilaaja”), välistä toi­meksi­anto­suhdet­ta sil­loin, kun Seikkailu ja Tilaaja ovat tar­jouksessa, tilaus­vah­vistuksessa tai muuten näin sopi­neet. Näitä ehtoja so­vel­letaan tässä ilmenevässä muo­dos­­sa, ellei toimeksianto­suhteessa ole Sopijapuolten välillä muuta erikseen kirjallisesti sovittu.

 

Määritelmät

Näissä sopimusehdoissa sekä niiden soveltamisalaan kuuluvissa dokumenteissa seuraavilla käsitteillä tarkoi­tetaan Sopijapuolten välillä seuraavaa:

”Tapahtumalla” tarkoitetaan Asiakkaan ja tämän Kohde­ryhmän tarpeisiin yksilöllisesti toteutettavaa tilaisuutta, jon­ka Seikkailu suunnittelee, tuottaa ja järjestää Asiak­kaalle erikseen laaditun ohjelman mukaisesti.

”Projektisuunnitelmalla” tarkoitetaan Sopijapuolten yhtei­sesti hyväksymää suunnitelmaa, jossa määritellään Tapahtuman sisältö ja aikataulu.

”Aineistolla” tarkoitetaan kaikkea Tapahtumaan ja sen järjestämiseen liittyvää materiaalia, jota Sopijapuolet tämän sopimuksen perusteella toisilleen toimittavat.

”Kohderyhmällä” tarkoitetaan Tilaajan henkilöstöstä, liike­kumppaneista tai muusta sidosryhmästä koostuvaa ryh­mää, jotka osallistuvat Tapahtuman toteutus­vaiheeseen.

”Varaohjelmalla” tarkoitetaan Sopijapuolten mahdol­li­sesti hy­väk­­symää vaihtoehtoista Projektisuunnitelmaa sen va­ral­­ta, ettei alkuperäistä Tapahtumaa voida kohtuudella to­teuttaa. Varaohjelmaa koskevat soveltuvin osin se, mitä Projektisuunnitelmasta on näissä sopimus­ehdoissa mainittu. 

”Välineistöllä” tarkoitetaan kaikkia varusteita, laitteita ja kulku­­­neuvoja, joita Seikkailu käyttää Tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa.

1.  Sopijapuolten yleiset velvollisuudet

1.1  Seikkailu vastaa Tapahtuman asianmukaisesta suun­nittelusta ja toteuttamisesta näiden toimitus­ehto­jen ja/tai Sopijapuolten muuten erikseen sopimalla tavalla.

1.2   Vastuullisena tapahtumanjärjestäjänä on Tilaaja, ellei So­pi­ja­puolten välillä muuta kirjallisesti sovita.

1.3  Seikkailu on velvollinen informoimaan Tilaajaa sel­lai­sista seikoista, joilla on olennainen merkitys Ta­pah­tu­man järjestämisen ja onnistumisen kan­nal­ta. Asiak­kaan velvollisuutena on välittää tällainen informaatio Kohde­ryhmälle.  

1.4  Tilaaja on velvollinen myötävaikuttamaan Tapah­tu­man suunnitteluun ja toteuttamiseen näissä sopi­mus­­­ehdoissa yksilöidyllä ja erikseen sovitta­valla tavalla.

1.5  Tilaaja on velvollinen maksamaan Seikkailulle Tapah­­tumasta sovitut maksut sopimuskohdassa 15.2 mainittujen maksuehtojen mukaisesti.

2.  Projektisuunnitelma

2.1  Seikkailu suunnittelee tilaajan toiveiden perus­teella, Kohderyhmän tarpeet ja odotukset täyttävän, elämyksellisen Tapahtuman, jonka tarkoituksena on toteuttaa Asiakkaan markki­nointi­­viestinnällisiä tai mui­ta Asiakkaan erikseen mainitsemia tavoitteita. Seik­kai­lu laatii Tapah­tu­masta tarvittaessa erillisen Projekti­suun­ni­tel­man ja sitä koskevan tarjouksen.

2.2  Tilaaja pyrkii parhaansa mukaan siihen, että Tapah­tu­ma järjestetään Kohderyhmän työhön tai edusta­mi­seen liittyen, tai muuten Kohderyhmän työstä johtu­vissa olosuhteissa, sekä ilmoittaa tästä tarkoituksen­mukai­sella tavalla Kohderyhmälle ennen Tapahtu­man toteut­tamista. Tilaaja informoi Seikkailua toiveis­taan ja odotuksistaan Tapahtuman sisällön suhteen en­­nen Projektisuunnitelman vah­vis­tamista. Mikäli so­pi­­mus­kohdasta 7. ei muuta joh­du, eikä Sopija-puolten vä­lil­lä muuta kirjallisesti sovi­ta, toteutetaan Tapah­tuma sopimuskohdan 3. mukai­sena toimeksi­antona.

3.  Toimeksiannon alkaminen

3.1  Tapahtumaa koskeva toimeksianto katsotaan alkaneeksi silloin, kun Tilaaja hyväksyy Seikkailu Oy:n laatiman kirjallisen tarjouksen. Toimeksi­annon alet­tua myös nämä yleiset toimitusehdot tulevat Tilaajaa sitoviksi.

3.2  Sopijapuolet hyväksyvät nimenomaisesti, että toi­mek­s­i­annon kirjallisella vahvistamisella tarkoi­te­taan myös sähköisessä muodossa, kuten säh­kö­­postin, teksti­viestin tai muun tiedonsiirron avulla tehtyä tahdon­ilmaisua. Tilaajan lähettäessä Seikkailulle laskutus­tietonsa tapahtumaa koskevassa viestinnässä katsotaan myös tilauksen vahvistamiseksi. Tarjous voidaan hyväksyä myös suullisesti Todistustaakka siitä, ettei sopi­mus­ta ole näin syntynyt, on asiaan vetoavalla Sopi­ja­puolella.

4.  Tapahtuman valmistelu

4.1  Toimeksiannon alettua ryhtyy Seikkailu Tapah­tu­man toteuttamiseen liittyviin valmistelu­toimen­pitei­siin.

4.2  Seikkailu on velvollinen suorittamaan Projekti­suunnitelman mukaisen valmistelun siten, että Tapah­tuma on valmis toteutettavaksi Projekti­suunnitelmassa sovitulla tavalla ja ajankohtana. Tilaa­ja myötävaikuttaa Tapahtuman valmisteluun sovitulla tavalla.

5.  Projektiryhmä ja yhteyshenkilöt

5.1  Sopijapuolet perustavat projektiryhmän, joka vastaa Tapahtuman suunnitellusta ja toteu­tuk­ses­ta. Seik­kailu nimittää projekti­ryhmään yh­den tai useam­­man yhteys­henkilön, jolla on lupa edus­­taa Seik­kailua Asiakkaaseen nähden ja tehdä aloitteita toi­meksiannon ja Tapahtuman sisällön muutta­miseksi. 

5.2  Tilaaja nimittää projektiryhmään yhteyshenkilön, jolla on lupa edustaa Tilaajaa Seikkailun nähden ja tehdä aloitteita toimeksiannon ja Tapah­tuman sisäl­lön muuttamiseksi.

6.  Keskinäinen yhteydenpito

6.1  Projektiryhmä vastaa Sopijapuolten välisestä sään­nöl­lisestä yhteydenpidosta, joka on tarpeel­lista Tapahtuman sisällöstä sopimiseksi tai muut­tamiseksi tai Tapahtuman valmistelun yksittäisistä toimen­piteistä sopimiseksi.

6.2  Seikkailu antaa Asiakkaalle säännöllisesti tie­toja Tapah­tu­man suunnittelun etenemisestä.

6.3  Seikkailu ilmaisee Asiakkaalle säännöllisesti käsityk­sensä siitä, onko tarvetta tehdä muutoksia siihen, mitä Sopijapuolten kesken on kirjallisesti tai suul­lisesti sovittu Tapahtuman sisällöstä.

6.4  Tilaaja antaa Seikkailulle riittävät tiedot tapah­tu­man toteuttamista varten sekä ilmaisee säännöllisesti odotuksistaan ja toiveistaan Tapah­tuman sisällön suhteen ja niiden muutoksista.

7.  Muutokset projektisuunnitelmaan

7.1  Tilaajalla on oikeus esittää Projektisuunnitelmaan valmiste­lun aikana kohtuullisia muutos- tai korjaus­­ehdo­tuksia. Tilaajan tulee ilmoittaa halua­mis­­taan muu­toksista Seikkailu Oy:lle viimeistään 7 päivää ennen Tapahtuman toteuttamista. Seikkai­lu on velvollinen suorittamaan muutokset tai kor­jauk­set Projektisuunnitelmaan ilman eril­lis­tä kor­vaus­ta, jos ne eivät vaikuta Tapahtuman hin­taan, laa­tuun, aika­tauluun tai Seikkailun työ­määrään. Muis­ta, tai myöhässä tul­lei­sta, korjaus- tai muutos­töistä sovitaan erikseen, jol­loin Tilaaja on velvollinen suo­rit­tamaan tällaisista töis­tä Seik­kai­lul­le sen voi­mas­saolevan hinnaston mukai­set kor­vauk­set.

7.2  Seikkailulla on oikeus tehdä valmistelun aika­na koh­­tuullisia muutoksia tai korjauksia Ta­pah­tu­maan, edel­­lyttäen, että ne eivät vaikuta Tapah­tu­man hin­taan, laa­tuun tai aikatauluun Tilaajaa tai Koh­de­­ryh­mää hait­taavalla tavalla. Seik­kai­lu on vel­vollinen ilmoit­ta­maan muutok­sista Asiakkaalle ennen Tapah­tu­man toteutta­mista.

7.3  Seikkailulla ei ole oikeutta muuttaa Projekti­suun­ni­tel­maa muuten kuin kohdissa 7.2 ja 8.6 tar­koi­te­tuil­la tavoilla ja silloin, kun Projekti­suunnitelman toteut­­ta­mi­nen osoittautuu mahdot­tomaksi tai yli­voimaiseksi so­pi­mus­kohdan 17. mukaisesta syystä.

7.4  Seikkailu on velvollinen ilmoittamaan Asiak­kaalle koh­­dissa 6.3 ja 7.3 mainituista seikasta ilman aihee­ton­­ta viivästystä. Tämän jälkeen Sopimuspuolet sopi­vat Tapahtuman toteutta­misen uudesta ajan­kohdasta tai Projekti­suunni­telman muuttamisesta Vara­ohjelman mukai­seksi sen mukaan, jonka puit­teissa Tapahtuma on kohtuudella järjestettävissä.

7.5  Seikkailulla on oikeus veloittaa 15% hallinnointimaksu Tilaajan puolesta maksamistaan kuluista, jotka eivät ole kuuluneet projektisuunnitelmaan.

8.  Tapahtuman toteuttaminen

8.1  Seikkailulla on oikeus käyttää alihankkijoita ja kol­man­sia osapuolia sopimuksesta johtuvien velvoit­tei­densa toteuttamiseksi. Tällöin Seikkailu vastaa alihankkijastaan ja kolmannesta osa­puolesta kuin omastaan.

8.2  Seikkailu antaa Tapahtuman toteuttamisen aikana Kohde­ryhmälle ohjeita ja neuvoja, joiden noudat­ta­minen edesauttaa Kohderyhmän turval­lisuutta ja Ta­pah­tuman mutkatonta toteuttamista. Tilaaja sitoutuu nou­dattamaan Seikkailun ohjeita ja neuvoja, sekä myötä­vaikuttaa siihen, että myös Kohderyhmä sitou­tuu noudattamaan niitä.

8.3  Seikkailulla on oikeus kieltää Kohderyhmän jäse­nen osallistuminen Tapahtumaan, jäsenen ter­­vey­den­­tilan, päihtymyksen, aggressiivisuuden, piittaa­mat­to­muu­den tai muun hänen omalle tai muun ryh­män ter­vey­delle tai viihtyvyydelle vaaraa aiheuttavan sei­kan vuoksi, tai keskeyttää Tapah­­tuma, jollei Koh­deryhmän jäsenen poista­mi­nen ole riittävä toimen­pide.

8.4  Mikäli Seikkailu joutuu keskeyttämään tai peruut­ta­­maan Tapahtuman Kohderyhmän turval­lisuu­teen pe­rus­­­tu­van syyn tai yleisen järjestyksen vaa­ti­­muk­­sis­ta on Tilaaja velvollinen   suorittamaan tapah­­tumasta aiheu­tu­neet suorat kustannukset Seikkailulle.

8.5  Mikäli Tapahtuman keskeyttäminen tai peruut­ta­mi­nen joh­tuu siitä, ettei Kohderyhmä ole nou­dat­ta­nut sille an­nettuja ohjeita ja neuvoja, Tilaaja ei ole infor­moi­nut Seikkailua kohdassa 2.1 määrätyllä tavalla, tai siitä, ettei Tilaaja ole myötä­vaikuttanut Tapah­tuman toteuttamiseen yhteisesti sovitulla taval­­la tai muusta Kohde­ryhmästä tai Asiakkaasta joh­tuvasta syystä, ei Tilaaja vapaudu suorittamasta sopi­muksen mukaisia maksuja.

8.6  Mikäli keskeyttäminen tai peruuttaminen toteut­ta­mis­vaiheessa johtuu Seikkailua kohdanneesta koh­dan 17. mukaisesta yli­voi­maisesta esteestä, eikä Vara­ohjelman toteut­ta­minen ole mah­dol­lista, Sopi­ja­­puolet sopivat ensisijaisesti uudesta ajan­­kohdasta, jol­loin Tapah­tu­ma toteutetaan. Asiak­­kaal­la on oi­keus peruut­taa Tapahtuma, mikäli Tapah­tuman myö­­häisempi toteuttaminen ei vas­tai­si asiakkaan sille aset­tamaa tarkoitusta. Toi­mek­si­annon keskeyt­tä­mi­nen tai peruun­tu­mi­nen hyvi­te­tään Asiakkaalle loppu­laskussa.

8.7  Mikäli Seikkailu laiminlyö omasta syystään Tapah­tu­man toteuttamisen, on Tilaaja vapaa suo­rit­ta­mas­ta omia velvollisuuksiaan ja oikeutettu sopi­mus­kohdan 15.1. mukaisen ennakkomaksun palau­­tuk­seen.

9.  Muutokset sopimuksiin ja siirto-oikeus

9.1  Muutokset kaikkiin Tapahtumaa koskeviin toimi­tus­eh­toihin ovat päteviä ainoastaan kirjal­lisina ja molem­pien Sopijapuolten hyväksyminä.

9.2  Seikkailulla on oikeus käyttää alihankkijoita toteuttaak­seen toimeksiannon parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Tapahtumaa kos­ke­vaa sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Seik­kailun kirjallista suostumusta.

10.  Toimeksiannon peruuttaminen ja sopimuksen purkaminen

10.1  Mikäli Tilaaja peruuttaa Seikkailulle anta­mansa toi­meksi­annon, on Seikkailu oikeutettu laskut­ta­maan Asiakkaalta kaikki siihen saakka kertyneet eritellyt kustannukset voimassa olevan hinnaston mukaisesti, kuitenkin vähintään 

  • 30% toimeksiannon arvioidusta hinnasta peruutuksen tapahtuessa 91-180 päivää
  • 50% peruutuksen tapahtuessa 90-31 päivää tai
  • 100% peruutuksen tapahtuessa 0-30 päivää ennen tapah­tuman alkua

10.2  Seikkailun peruuttaeesa tilaisuuden sopi­mus­kohdan 17 mukaisista syistä rajoittuu Seikkai­lun korvaus­vel­vol­lisuus mahdollisten sopimuskohdan 15.1 mukaisten ennamaksu­suori­tus­ten palauttami­seen.

10.3  Sopijapuolilla on oikeus purkaa Tapahtumaa koske­va sopimus, jos toinen Sopijapuoli laiminlyö sopi­mus­­velvollisuuksiaan joko tahallisesti tai törkeällä huo­­li­mat­tomuudella, tai jos purka­mi­seen on muu eri­­tyi­sen painava syy. Purkaminen on toimitettava kirjalli­sesti.

11.  Luottamuksellisuus ja materiaalin käyttö

11.1  Sopijapuolet sitoutuvat olemaan luovuttamatta eteenpäin, imitoimasta tai käyttämästä hyväkseen neuvotteluissa, sopimuksessa, tilaisuudessa tai muulla tavoin haltuunsa päätynyttä tietoa tavalla, joka voisi olla omiaan haittaamaan toisen osapuolen liike­toimintaa tai muulla tavoin olemaan tämän edun vastaista.  Sopi­ja­puolet huolehtivat siitä, että Sopija­puol­ten henkilö­kunta, käytet­tävät ali­hankkijat se­kä Koh­de­ryhmä ovat myös sidottuja salassa­pitoon. Salas­sapito­vel­vol­lisuus on voi­massa myös Tapah­tu­man toteut­ta­mi­sen jälkei­senä aikana.

11.2  Seikkailulla on oikeus käyttää Tapahtuman aikana otet­tuja valokuvia, tallennettua ääni- ja kuva­mate­ri­aa­lia sekä Asiakkaalta saatua palau­tet­ta ja Asiak­kaan nimeä omiin markki­nointi­tar­koi­tuk­siin­sa hyvää mark­kinointitapaa noudat­taen, ellei Tilaaja tai Tapah­tu­maan osallistuva kol­mas taho tätä nimen­­omaisesti kiellä.

12.  Rekrytointikielto

12.1  Sopijaosapuolet sitoutuvat pidättäytymään toisen osapuolen työntekijöiden aktiivisesta lähestymisestä rekrytointitarkoituksessa sopimuksen voimassaolo­aikana sekä välittömästi sen jälkeen.

13.  Oikeudet

13.1  Immateriaali-, omistus- sekä käyttöoikeudet kaik­keen Sopijapuolten toisilleen luovuttamaan Aineis­toon säilyvät luovuttaneella Sopijapuolella, ellei täs­tä ole muuta kirjallisesti erikseen sovittu.

13.2  Sopijapuolet vastaavat siitä, ettei luovutettu Aineis­to loukkaa oikein käytettynä mitään kol­man­sille kuu­­lu­­via oikeuksia. Sopijapuolet ilmoit­tavat oikeuk­siin liit­tyvistä rajoituksista sekä sitou­tu­vat ilmoit­tamaan vii­pymättä toisilleen niitä vas­taan esi­te­tyis­tä oikeu­denloukkaus­vaatimuk­sista.

14.  Kustannukset ja laskutus

14.1  Toimeksiannon hinta ilmenee Sopi­ja­­puolten yhdes­sä laatimasta erillisestä bud­jetista. Ellei muuta ole erikseen sovittu tilaaja on velvol­li­nen suoritta­maan Tapahtuman hinnan etukäteen erillisen maksu­aika­taulun mukaisesti. Seik­kailu laskuttaa osasuoritukset eril­lisillä laskuilla, kuitenkin niin, että Tilaa­jan on suoritettava ennakkosuoritus ennen tapahtuman alkamis­­ajankohtaa.

14.2  Tilaaja suorittaa kohdan 2.1 mukaiset määrät eril­listä laskua vastaan maksuehdoin 14 päivää netto. Viivästys­korko määräytyy kulloinkin voimas­sa­olevan korko­lain mukaan. Seikkailu esittää laskunsa pää­koh­dittain eriteltynä.

Laskun loppusumma esitetään arvon­lisäverollisena ja siinä esiintyvät  eri vero­kan­nat eriteltynä.

14.3  Seikkailulla on oikeus poiketa hinta-arviosta aino­astaan silloin, kun Tapahtuman toteutta­misesta aiheu­tuu yllättäviä kustannuksia, joihin ei hinta-arvio­ta laadittaessa ole voitu kohtuudella varautua. 

14.4  Seikkailulla  on oikeus laskuttaa ylimääräisestä työs­tä tai ajanhukasta, joka on aiheutunut kohdan 7.1 mukaisista korjaus- tai muutostöistä tai siitä, että Tilaa­ja ei ole informoinut Seikkailua koh­dassa 2.2 määrätyllä tavalla, Tilaaja ei ole myötä­vai­kut­tanut Tapahtuman toteuttamiseen Projektisuunnitelmassa yhteisesti sovitulla tavalla tai Tilaaja ei muu­ten ole suorittanut velvollisuuksiaan oikea-aikai­sesti. Seikkailulla on velvollisuus informoida Tilaa­jaa sillä hetkellä kun aihetta lisälaskutukseen esiin­tyy ja pyrkiä yhdes­sä Tilaajan kanssa ratkomaan asiat mahdolli­sim­man kustannustehokkaalla tavalla.

15.  Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuurajoitukset

15.1  Sopijapuolet ovat velvollisia korvaamaan toiselle osapuolelle sopimusrikkomuksella aiheuttamansa välit­tömän vahingon.

15.2  Ellei asiasta ole muuta erikseen sovittu, Sopija­puolet eivät vastaa sopimusrikkomuksellaan toi­sel­le osa­puolelle aiheutetuista välillisistä vahin­gois­ta.

15.3  Kohderyhmä osallistuu Tapahtumaan työajallaan ja on ensisijaisesti työnantajansa vakuutusturvan pii­ris­­­sä.

15.4  Seikkailu on velvollinen vakuuttamaan vas­tuun­­sa Järjestäjän vastuuvakuutuksella

15.5  Asiakkaalla tai Kohderyhmän jäsenellä on oikeus korvaukseen henkilö- tai esinevahingosta, joka tode­taan Seikkailun toimesta Tapahtuman yhtey­des­sä tai välittömästi sen jälkeen, josta Seikkailu on kor­vaus­vastuussa voimassa olevan oikeuden mukaan, ja jonka Seikkailun suori­tuksessa oleva virhe on Asiakkaalle tai Kohde­ryhmän jäsenelle aiheut­tanut. Korvaus­vastuun edel­ly­tyksenä on, että vahinko johtuu Välineistön vir­heel­lisyydestä tai Seikkailun taikka sen vastuulla olevan tahon tuottamuksesta, jota ei ole pidettävä vähäisenä.

15.6  Jos Kohderyhmän jäsenelle aiheutunut henkilö- tai esi­ne­vahinko johtuu Kohderyhmän jäsenen omas­ta tuottamuksesta, päihtymyksestä, piittaa­mat­to­muu­desta tai aggressiivisuudesta, tai siitä, ettei tämä ole nou­dattanut Seikkailun antamia kohdan 8.3 mu­kaisia ohjeita tai neuvoja, Seikkailu ei ole korvaus­vel­vol­li­nen.

15.7  Seikkailun vastuu Tilaajaa kohtaan rajoittuu kaikissa tapauksissa siihen määrään, jonka Tilaaja on velvollinen maksamaan Tapahtumasta.

16.  Korvausvaatimukset ja muut ilmoitukset

16.1  Tilaaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä tai vahingosta Seikkailulle kohtuul­li­ses­sa ajas­sa siitä, kun se havaitsi virheen tai sen olisi pitä­nyt se havaita, ellei ilmoitus­velvollisuuden piden­­tä­mi­seen ole erityisiä syitä. Virheestä, joka voi­daan korjata Tapahtuman toteuttamisen yhtey­des­sä tai muu­ten Seikkailun toimesta, on ilmoi­tettava välit­tö­mästi Seikkailulle.

16.2  Tilaaja on velvollinen osallistumaan kustannuk­sel­laan mahdollisen vahingon selvittelyyn sekä esit­tä­mään Seikkailulle kaiken materiaalin, jolla on mer­ki­tys­tä vahingon selvittelyssä.

17.  Ylivoimainen este

17.1  Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Tapahtuman toteut­­tamisen estävät Sopijapuolten vaikutus­mah­dol­lisuuksien ulkopuolella olevat ja niistä riippu­mat­to­­mat seikat, joihin ei tilai­suudesta sovittaessa koh­tuu­della voitu varautua. Yli­voimaisia esteitä ovat esi­merkiksi tulipalo, poik­keuk­selliset luonnonolo­suh­­teet, liike­kannalle­pano, lainsäännökset, viran­omais­­ten ohjeet tai määräykset, häiriöt ja katkokset liiken­­tees­sä, lakot ja tietoliikenteessä, Sopijapuoliin koh­distuvat onnet­­tomuudet, murtovarkaudet, tieto­murr­ot, sekä samois­ta syystä johtuvat ali­hank­ki­joi­den toimi­tusten viivästymiset.

18.  Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

18.1  Seikkailun ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lain­säädäntöä.

18.2  Seikkailun ja asiakkaan välisiä sopimuksia ja näi­tä eh­to­ja koskevat erimielisyydet pyritään rat­kai­semaan neu­votteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulos­ta, ratkaistaan riitaisuudet Espoon käräjäoikeudessa.